Algemene voorwaarden RambonNetwerken 

 1. Algemeen

Op de aanbiedingen en de door RambonNetWerken geaccepteerde opdrachten zijn deze algemene voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 1. Aanbiedingen

De aanbiedingen worden altijd schriftelijk uitgebracht en zijn vrijblijvend. RambonNetWerken geeft in de aanbiedingen een zo goed mogelijk beeld van de uit te voeren werkzaamheden. De aanbiedingen zijn gebaseerd op de op het moment van de aanbieding door de opdrachtgever verstrekte informatie. De aanbiedingen zijn twee weken geldig, tenzij in de aanbieding anders vermeld.

 1. Uitvoering opdracht
 • RambonNetWerken zal zich inspannen de te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap en vanuit een professionele onafhankelijke opstelling uit te voeren.
 • De opdrachtgever aanvaardt dat de overeengekomen opdracht inhoudt het opdragen van managementbevoegdheden aan de natuurlijke persoon die door RambonNetWerken in het kader van de opdracht wordt voorgesteld. De opdrachtgever verplicht zich om de onder deze bevoegdheden gegeven instructies te (doen) uitvoeren.
 • Bij langdurige opdrachten zal een voortgangsbespreking plaatsvinden tussen de opdrachtgever en RambonNetWerken. Hiertoe zal voorafgaand aan deze bespreking door RambonNetWerken een voortgangsrapport worden gemaakt.
 • De opdrachtgever is gehouden volledige medewerking te verlenen aan de uitvoering van de opdracht en al datgene dat daartoe benodigd is ter beschikking te stellen. Dit houdt onder meer in dat desgevraagd een werkruimte ter beschikking wordt gesteld met passende voorzieningen, dat de medewerkers van de opdrachtgever gedurende de overeengekomen tijd beschikbaar zijn voor de opdracht, alsmede inzage verlenen in alle documenten en gegevens, die voor een goede uitvoering van de opdracht benodigd zijn. 
 1. Tarieven en kosten van de opdracht
 • Tenzij in de aanbieding op andere wijze beschreven, bestaan de kosten van de opdracht uit: een vast tarief per opdracht, of een tarief per daadwerkelijk gewerkt uur.
 • RambonNetWerken behoudt zich het recht voor de tarieven, die ten grondslag liggen aan de berekening van de kosten van de opdracht tussentijds te herzien indien de ontwikkeling van prijzen daartoe aanleiding geeft. Van tariefswijziging wordt de opdrachtgever schriftelijk een maand tevoren in kennis gesteld.
 • BTW wordt, over alle door de opdrachtgever aan RambonNetWerken verschuldigde bedragen, afzonderlijk in rekening gebracht.
 1. Facturatie en betaling
 • De facturatie vindt maandelijks plaats. De factuur dient binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan.
 • In de honorariumberekening zijn geen rentekosten opgenomen. Indien de factuur 14 dagen na de vervaldatum nog niet is betaald, kan RambonNetWerken vanaf de vervaldatum de wettelijke rente in rekening brengen.
 • Daarnaast is RambonNetWerken gerechtigd van de opdrachtgever te vorderen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die door zijn wanbetaling zijn veroorzaakt. De buitenrechtelijke kosten zullen worden geacht 15% van het te vorderen bedrag te bedragen. 
 1. Voortijdige beëindiging
 • In geval een van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen.
 • Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst door middel van schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder tot schadevergoeding jegens RambonNetWerken te zijn gehouden ingeval van zodanige daden, eigenschappen of gedragingen van de door RambonNetWerken voorgestelde natuurlijke persoon dat van de opdrachtgever redelijkerwijs niet gevergd kan worden de opdracht te laten voortduren.
 • In overige gevallen is de opdrachtgever slechts gerechtigd de overeenkomst voor de overeengekomen einddatum te beëindigen, mits gelijktijdig aan RambonNetWerken een bedrag wordt voldaan gelijk aan de vergoeding welke op basis van de overeenkomst verschuldigd zou zijn indien de in de aanbiedingsbrief overeengekomen opzegtermijn in acht was genomen.
 • RambonNetWerken is gerechtigd de uitvoering van de verplichtingen met onmiddellijke ingang op te schorten indien de opdrachtgever in verzuim is met nakoming van enige voor hem uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting. 
 1. Aansprakelijkheid
 • RambonNetWerken bedingt nadrukkelijk dat iedere aansprakelijkheid voor handelen van de door RambonNetWerken voorgestelde natuurlijke persoon, is uitgesloten, behoudens in zodanig ernstige gevallen van opzet en/of grove schuld, dat een werknemer, die zich op deze aansprakelijkheidsbeperking zou kunnen beroepen, niettemin aansprakelijk zou worden gehouden.
 • De in alinea 1 van dit hoofdstuk neergelegde aansprakelijkheidsbeperking wordt mede bedongen ten behoeve van de door RambonNetWerken voor de uitvoering voorgestelde natuurlijke persoon, die derhalve hierdoor een rechtstreeks beroep op deze aansprakelijkheidsbeperking heeft.
 • Opdrachtgever vrijwaart RambonNetWerken nadrukkelijk van alle schadevorderingen, die derden op RambonNetWerken of op de door RambonNetWerken voorgestelde natuurlijke persoon geldend zouden mogen maken, op grond van de uitvoering van de opdracht, tenzij RambonNetWerken of de door RambonNetWerken voorgestelde natuurlijke persoon het verwijt van opzet of grove schuld treft in een mate als bedoeld in alinea 1 van dit hoofdstuk. 
 1. Overmacht
 • Indien RambonNetWerken door overmacht van blijvende respectievelijk tijdelijke aard wordt verhinderd de opdracht (verder) uit te voeren, zal RambonNetWerken de opdrachtgever onverwijld in kennis stellen. In overleg met de opdrachtgever zal RambonNetWerken vervolgens naar een oplossing zoeken. De opdrachtgever is gerechtigd onder opgaaf van redenen de voorgestelde oplossing te weigeren.
 • Indien geen oplossing wordt gevonden zijn partijen gerechtigd zonder verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de hun toekomende rechten, de overeenkomst als ontbonden te beschouwen dan wel de verdere uitvoering van de opdracht op te schorten.
 1. Vertrouwelijke informatie

RambonNetWerken is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden. RambonNetWerken zal verder in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. 

 1. Auteursrechten

De uit werkzaamheden van RambonNetWerken voortvloeiende auteursrechten blijven eigendom van RambonNetWerken, behoudens voor zover bij de aanvaarding van de opdracht of nadien anders is overeengekomen.

 1. Strijdige clausules

In het geval deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging onderling tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarden.

 1. Geschillenregeling

Alle geschillen die mochten ontstaan uit een overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, dan wel uit de uitvoering van deze overeenkomst, dan wel uit nadere overeenkomsten, uit deze overeenkomst en haar uitvoering voortvloeiende, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter.